Delovna terapija

Delovni terapevt ob nastanitvi stanovalca v dom zbere vse potrebne informacije: opravi pogovor z njim, preuči dokumentacijo, opravi potrebna testiranja. Na podlagi dobljenih podatkov ter potreb in želja skupaj s stanovalcem izdela program delovne terapije. Probleme stanovalca razvrsti po pomembnosti, ki jo določita skupaj s  stanovalecem. Najprej se posvetimo tistim najbolj perečim. Delovno terapijo predpiše zdravnik

Delovna terapija skuša stanovalcem Doma pomagati ohranjati kvaliteto življenja pri izvajanju aktivnosti na treh področjih:

 • področje skrbi zase (dnevne aktivnosti: umivanje, oblačenje, presedanje iz postelje na invalidski voziček, vožnja z invalidskim vozičkom…).
 • področje produktivnosti
 • področje prostega časa
oskrbovanke za mizo zbirajo razglednice

Področje skrbi zase:

Delovni terapevt opravi oceno sposobnosti stanovalca. Po potrebi prične z učenjem dnevnih aktivnosti, ki obsegajo: učenje hranjenja, umivanja, oblačenja, presedanja z vozička na posteljo in obratno, uporabo stranišča, uporabo invalidskega vozička… Delovni terapevt mora znati oceniti, katera aktivnost je tista, ki klientu povzroča največ težav in ji je potrebno posvetiti največ pozornosti. Stanovalec sam pa odloča, ali jo bo poizkušal izboljšati ali ne.

Področje produktivnosti:

aktivnosti s tega področja v domu ni veliko. Poudariti pa je treba, da je aktivnost s tega področja lahko tudi kuhanje kave, če jo stanovalec kuha za druge stanovalce…

Področje prostega časa:

je »najobsežnejše« področje delovne terapije v domu. Naši stanovalci imajo veliko prostega časa. Naloga delovnega terapevta je, da jim s pomočjo sodelavcev omogoči čim pestrejšo izbiro prostočasnih aktivnosti, da skuša čim bolj upoštevati njihove želje (kar je pogosto precej težko), da skuša stanovalce čim bolj motivirati in najti za vsakega primerno, po potrebi tudi namensko terapevtsko aktivnost.

Posamezna področja se pogosto med seboj prepletajo in pokrivajo, saj npr. izlet za stanovalce predstavlja popestritev pri preživljanju prostega časa, hkrati pa urjenje spretnosti pri osvajanju širšega okolja.

Nekatere aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru delovne terapije:

 • učenje dnevnih aktivnosti
 • funkcionalne vaje za roko
 • vaje koordinacije in orientacije
 • izbira vozička in učenje vožnje z njim
 • branje časopisa
 • skupina za urjenje spoznavnih sposobnosti
 • namenske aktivnosti v delovni terapiji
 • izleti

Dokumenti:

Skip to content