Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. V občini Hrastnik pomoč na domu od leta 2000 izvaja Dom, ki je bil za izvajalca imenovan na podlagi zakona z odlokom Občinskega sveta Občine Hrastnik.

Upravičenci do storitve so:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Za izvajanje storitve so zadolženi:

 • vodja socialne službe (vložitev prošnje, sklepanje dogovora, vsi postopki v zvezi z urejanjem te storitve)
 • socialna oskrbovalka (neposredno izvajanje storitev)

Storitev pomoč na domu obsega naslednje sklope opravil:

 • vodja – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • gospodinjska pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. Uporabniki pomoči na domu ne plačajo polne cene storitve, saj je lokalna skupnost dolžna subvencionirati storitev najmanj v višini 50%.

 

Kako začnemo?

Postopek se začne na pobudo uporabnika, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Odda se PROŠNJA ZA POMOČ NA DOMU, ki se dobi na naši spletni strani ali v Domu (lahko vam jo pošljemo tudi po pošti ali preko elektronske pošte).

Vodja pomoči na domu predstavi vsebino storitve, z uporabnikom se dogovori o obsegu in načinu izvajanja storitve. O tem se sklene dogovor. V drugem delu pa gre za neposredno izvajanje storitve, ki jo izvaja usposobljena oseba – SOCIALNA OSKRBOVALKA.

Opravila, ki NE sodijo v storitve pomoči na domu:

 1. Opravila, ki škodujejo varnosti in zdravju izvajalcev storitve: dvigovanje težkih bremen, delo v prisilni drži, delo na višini, premikanje pohištva, delo z elektriko,…

 

 1. Zdravstvene storitve: priprava in aplikacija zdravil, praznjenje urinske vrečke, oskrbovanje stome, merjenje pritiska, apliciranje inzulina,..

 

 1. Fizioterapevstke storitve: razgibavanje, pomoč pri nestabilni hoji,…

 

 1. Storitve, ki niso predmet socialne oskrbe: vrtnarska opravila, generalna čiščenja, skrb za domače živali, prevozi uporabnikov,…
Preskoči vsebino