Uporabljate zastarelo različico brskalnika Internet Explorer. Za hitrejšo, varnejšo in boljšo uporabniško izkušnjo nadgradite svoj brskalnik še danes.
x
Ta spletna stran za boljše delovanje in doseganje boljše uporabniške izkušnje uporablja piškotke.
Podrobnosti o njihovi uporabi in skladnosti z direktivo EU o piškotkih si lahko ogledate na tej strani
Dobrodošli

Cenik storitev

Storitve institucionalnega varstva starejših

1. storitve oskrbe I, oskrbe II in oskrbe III in IV

vrsta storitve enota cena v €
a) standardne storitve v dvoposteljni sobi
* oskrba I dan 21,49
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 4,92 EUR) dan 26,42
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 9,84 EUR) dan 31,35
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ- dod. 14,10 EUR) dan 35,63
b) standardne storitve v enoposteljni sobi
* oskrba I dan 23,64
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 4,92 EUR) dan 28,57
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 9,84 EUR) dan 33,50
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ-dod.14,10 EUR) dan 37,78
c) nadstandardne storitve pri oskrbi
* dodatek za enoposteljno sobo z lastno kopalnico dan 1,29
d) podstandardne storitve pri oskrbi
* odbitek za triposteljno sobo dan -1,07
* odbitek za štiri in večposteljno sobo dan -2,15
* odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. dan -1,07
e) odsotnost
* odbitek za odsotnost dan -3,37
2. DODATNE STORITVE OSKRBE
A) sklop
* dietna prehrana I (sladkorna, kremna) dan 1,74
* dietna prehrana II (ostale diete) dan 1,35
* sondna prehrana dan 1,77
* odbitek za kosilo obrok -1,67
* odbitek za večerjo obrok -0,84
B) sklop
* postrežba v sobo pri oskrbi I obrok 1,13
* pomoč pri oblačenju dan 2,01
* nameščanje nogavic dan 0,43
* spremstvo bolničarke ura 8,19
* spremstvo sred. med. sestre ura 14,33
* pomoč pri menjavi inkont. pripomočkov z anog. nego storitev 1,36
* dodatno kopanje ali umivanje storitev 3,48
* dodatno britje dan 1,01
* umivanje nog dan 1,76
* umivanje nog in striženje nohtov dan 2,90
* mazanje nog s kremo, ki je ne predpiše zdravnik dan 1,39
* serviranje čaja dan 0,27
C) sklop
* dodatno čiščenje sobe storitev 2,18
* pogostejša menjava posteljnine storitev 2,18
* pogostejša menjava brisač storitev 1,47
* pogostejše pranje osebnega perila kg 2,28

* dodatna poraba elektrike za hladilnik

* dodatna poraba elektrike za televizor v večpost.sobi

dan

0,32

0,14

3. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitve in jih zavod nudi stanovalcem kot obdavčljive po ZDDV-1

vrsta storitve DDV% enota cena z DDV
* kuhanje in strežba kavice 22 dan 0,19
* kuhanje in strežba kavice (tudi pomoč pri pitju) 22 dan 0,27
* izvedba nakupa iz trgovine 22 dan 0,46
* prevoz stanovalca 22 km cena km za službeno pot
* telefonski impulz 22 impulz cena imp po računu Telekom
* dodatni prehrambeni obrok 9,5 obrok cena po ceniku tržne dej.

4. storitve drugih izvajalcev, ki jih zavod prefakturira stanovalcem po 6. odd. 36 .čl. ZDDV-1

vrsta storitve enota cena v €
* zdravila po receptu osebnega zdravnika vrednost računa dejanski znesek računa
* dodatne plenice za inkontinenco vrednost računa dejanski znesek računa
* PZZ-znesek prostovoljnega zdr. zavarovanja vrednost PZZ mesečni znesek PZZ
* druge storitve vrednost računa dejanski znesek računa

socialnovarstvena storitev pomoči na domu

vrsta storitve enota cena v €

* pomoč na domu

* prinašanje in postrežba kosila

ura

dan

6,09

2,48

* kosilo navadno obrok 5,74
* kosilo navadno malo obrok 4,65
* kosilo dietno obrok 5,96
* kosilo dietno malo obrok

4,87

* kosilo sondno obrok 6,54

Cene standardnih, nadstandardnih in podstandardnih storitev oskrbe I so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ul. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in Sklepom o določitvi standardov stroškov oskrbe institucionalnega varstva starejših za leto 2020 (Ur.l. RS, št. 9/2020). V ceni so upoštevani višji stroški materiala in odhodkov na stanovalca skladno s 25. členom pravilnika in soglasjem ustanovitelja iz leta 2004.

Cena standardne oskrbe II in III se določi tako, da se cena standardne oskrbe I poveča za višino dodatka za pomoč in postrežbo, ki je določen s Sklepom o usklajenih višinah transferjev (Ur.list RS, št. 9/2013) skladno s 3. členom pravilnika o spremembah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 51/2008). 

Cene dodatnih storitev oskrbe, ki niso predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe, se določajo v skladu z 28. členom zgoraj navedenega pravilnika, sprejema in  usklajuje pa jih svet zavoda.

Cene pomoči na domu so oblikovane v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom in soglasjem  občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 12.2.2021, za katerega izvajalec izvaja storitev. Cena za uporabnike je znižana za 69,47% subvencije iz občinskega proračuna.

Usklajevanje cen socialnovarstvenih storitev po tem ceniku se izvaja v skladu z 40. členom zgoraj navedenega pravilnika in sicer praviloma enkrat letno glede na letne rasti , ki jih objavi minister pristojen za socialno varstvo.

Svet zavoda je cenik storitev oskrbe I s podstandardom  in nadstandardom ter cene dodatnih in drugih storitev potrdil na 10. redni seji dne 1.3.2021 in veljajo od 1. 3. 2021 dalje. Cene pomoči na domu pa je svet zavoda potrdil na 9. redni seji dne 9.2.2021 in veljajo od 1. 3. 2021 dalje skladno s soglasjem Občine Hrastnik.

Storitve po tem ceniku, razen druge storitve iz zaporedne I. točke 3. in 4., se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99), zato se promet teh storitev v skladu s 6. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ZDDV-1 (Ur. L. RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) šteje kot dejavnost oproščena DDV.

Fakturiranje opravljenih storitev se izvaja enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu. Rok plačila je do 15. dne v naslednjem mesecu, razen za občinske proračune, za katere veljajo določila Navodil o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Za neplačane obveznosti in za zamujena plačila si pridržujemo pravico računanja zakonskih zamudnih obresti.

Priloga temu ceniku je obrazložitev socialnovarstvenih storitev, ki zajema storitve institucionalnega varstva, pomoči na domu in druge storitve, ki jih zavod izvaja uporabnikom v skladu z dogovorom.

                                                                                                       

Direktor:

Drago Kopušar,univ.dipl.soc.

OBRAZLOŽITEV SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Zakon o socialnem varstvu –UPB-2 (Ur.list RS, št. 3/2007) v 11. členu določa socialnovarstvene storitve, od katerih je Dom starejših Hrastnik izvajalec institucionalnega varstva starejših in pomoči na domu. Cenik socialnovarstvenih storitev je izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji o oblikovanju cen socialnovarstvenih storitev (Ur.list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 6/12).

I. STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH

so po vrsti in načinu oblikovanja cen opredeljene v členih od 24. do 33. člena prej navedene metodologije in so:

 1. OSKRBA V DOMU

        a) standardna storitev oskrbe v dvoposteljni sobi in v enoposteljni sobi kamor so razvrščene:

 • OSKRBA I , ki se izvaja osebam, starejšim od 65 let, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči in vključuje stroške nastanitve, prehrane, pranja, osebne higiene in uporabe vseh skupnih prostorov;
 • OSKRBA II, ki se izvaja osebam z zmernimi starostnimi in zdravstvenemi težavami, ki v manjšem obsegu potrebujejo neposredno osebno pomoč in vključuje poleg oskrbe I še dodatno nego in pomoč, nadzor in varstvo delno pokretnih,za pomoč in postrežbo po predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • OSKRBA III/1, ki se izvaja osebam s starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno neposredno osebno pomoč in vključuje poleg stroškov oskrbe I še dodatno nego in pomoč, nadzor in varstvo nepokretnih, dementnih ali kako drugače težje obolelih stanovalcev pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, kar je stroškovno ovrednoteno v višini celega dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • OSKRBA III/2, ki se izvaja osebam z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo poleg stalne neposredne pomoči pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih funkcij še pomoč in postrežbo, kar je stroškovno ovrednoteno v višini povečanega dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • OSKRBA IV, ki se izvaja osebam z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor – oskrba dementne osebe in vključuje vse stroške oskrbe I in povečan nadzor;

b) nadstandardne storitve, določene v 1. odstavku 33. člena metodologije, kamor so razvrščene:

 • bivanje v enoposteljni sobi z lastno kopalnico, kar je stroškovno ovrednoteno z dodatkom za nadstandard v višini 5,15% cene standardne oskrbe I ali IV in pomeni povečane stroške amortizacije, stroške materiala in dela, ki se nanašajo na povečano bivalno površino in kopalnico;
 • uporaba dodatne opreme v sobi, ki zajema uporabo instalacijskih priključkov za TV, CTV in drugo dodatno opremo v sobi, kar je stroškovno ovrednoteno z dodatkom za nadstandarda v višini 5% cene standardne oskrbe I ali IV in pomeni povečane stroške amortizacije in tekočega vzdrževanja objekta in dodatne opreme;

       c) podstandardna storitev, določene v 2.odstavku 33. člena metodologije, kamor je razvrščeno:

 • bivanje v tri posteljni sobi ali sobi manjši za več kot 20% od določil po tehničnih standardih in normativih in je stroškovno ovrednoteno z odbitkom v višini 5% od najnižje cene standardne storitve oskrbe I ali IV, odvisno od tega v katero kategorijo oskrbe je upravičenec razvrščen;
 • bivanje v štiri in večposteljni sobi in je stroškovno ovrednoteno z odbitkom v višini 10% od najnižje cene standardne storitve oskrbe I ali IV, odvisno od tega v katero kategorijo oskrbe je upravičenec razvrščen;

d) odsotnost je določena z 11.  členom metodologije in je stroškovno ovrednotena kot odbitek v višini stroškov živil. Odbitek za odsotnost na ceno oskrbe se lahko uveljavlja za dneve odsotnosti zaradi bolnišničnega, zdraviliškega zdravljenja ali drugih odsotnosti, ki pa morajo biti najavljene najmanj 3 dni pred odhodom pristojni službi Doma in ob dnevu dejanskega odhoda v sestrski sobi in na recepciji.

Če odsotnost ni najavljena kot določa 11. člen metodologije, se odbitek prizna šele od drugega dne dejanske odsotnosti dalje;

e) dodatne storitve k oskrbi I,  so opredeljene z 28. členom metodologije in mednje uvrščamo storitve po vrstah, kot so razvidne iz cenika in se stanovalcem opravijo v skladu z dogovorom oz. zaradi dnevnega poslabšanja osebnega in zdravstvenega stanja stanovalca, zaradi česar potrebuje določeno kratkotrajno pomoč ali dodatno storitev. Dodatne storitve so dopolnitev osnovne oskrbe I, dokler niso izpolnjeni pogoji za kategorizacijo oskrbe II oz. III. Stroškovno so navedene storitve ovrednotene v višini, ki jo povzročijo dodatni stroški zaradi več dela, porabljenega več materiala živil, čistil, toaletnih in pralnih sredstev ter drugega materiala in storitev. Navedene storitve je stanovalec dolžan plačati potem, ko so mu bile opravljene ter praviloma, če ni že razvrščen v kategorijo oskrbe II ali III. Dodatno utemeljujemo:

 • dodatek za dietno in sondno prehrano zajema višje stroške dietne prehrane. Zajema dražja živila in več živil za pripravo glavnih obrokov ali dodatni obrok, če je ta določen z zdravstvenimi navodili;
 • spremstvo stanovalca se zaračuna glede na število ur dejanske odsotnosti delavca Doma, ki spremlja stanovalca na njegovo željo oz. če le-to stanovalcu ne pripada iz pravic obveznega zavarovanja oz. mu to ne zagotovijo svojci;
 • odbitek za odpovedani obrok prehrane se prizna glede na vrsto odpovedanega obroka in je določen v višini neposrednega stroška živil, zmanjšanega še za stroške nabave. Odbitek se prizna, če je odpovedani obrok najavljen najkasneje do 25. v tekočem mesecu za naslednji mesec pristojni službi Doma. Ta odbitek za enodnevne oz. posamične odpovedi prehrambenih obrokov ne velja;
 • postrežba v sobo se zaračuna stanovalcu, ki ne potrebuje oskrbe II ali III za vsak obrok posebej, če mu je bil postrežen v sobi na lastno željo ali zaradi kratkotrajnega poslabšanja zdravstvenega stanja;
 • dodatne storitve se stanovalcem zaračunajo, v kolikor so bile izvršene večkrat kot je določeno s standardi in normativi za kategorijo oskrbe I ali IV;
 • dodatna poraba elektrike se stanovalcu zaračuna, v kolikor ima v sobi dodatno lastno opremo, ki je stalno priključena na električno omrežje (npr. TV, hladilnik, inp.);

 1. DRUGE STORITVE, KI JIH ZAVOD LAHKO NUDI STANOVALCEM IN NISO SOCIALNOVARSTVENE STORITVE

Navedene storitve, ki so po vrstah razvidne iz cenika ne spadajo med socialnovarstvene storitve, zato je njihov promet obdavčljiv v skladu z zakonom o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.  Stanovalcem se navedene storitve nudijo in opravijo v skladu z dogovorom ter zaračunajo po ceniku, ko so bile opravljene.

 1. STORITVE DRUGIH IZVAJALCEV

se stanovalcem zaračunajo v skladu s c). točko 6. oddstavka 36. člena zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 v višini dejanskega zneska razvidnega iz računa izvajalca, ki za stanovalca opravi storitev. Račun izvajalca za opravljeno storitev stanovalcu glasi na Dom, zato Dom račun poravna v imenu in za račun stanovalca, nakar ga v skladu z gornjim določilom v istem znesku prefakturira stanovalcu. Storitve po vrstah, ki so zajete v navedenem prefakturiranju so razvidne iz cenika.

 1. POMOČ NA DOMU

Dom starejših Hrastnik je izvajalec storitve pomoči na domu letne pogodbe sklenjene z Občino Hrastnik že od leta 2000 dalje. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev je izdelana tudi cena storitve pomoči na domu, ki zajema gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kar je določeno z Odlokom o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu  (UV Zasavja, št. 15/99).

V okviru programa pomoči na domu lahko izvajalec upravičencem storitve pomoči na domu nudi tudi prinašanje in postrežbo enega toplega obroka hrane, po ceni brez davka na dodano vrednost.